Interessepunkter–POI i Temadata Innlandet

Bakgrunnen for POI databasen er et felles behov blant partene i Temadata Innlandet for en oversikt over interessepunkter (POI) i Innlandet. Det er derfor opprettet en felles base med felles forvaltning av POI’er i Innlandet.

Det er lagt opp til …

Hva er Temadata Innlandet – samarbeidet?

Temadata er grunnleggende datasett som er viktige for å løse samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning. Basisdata kan beskrives som primærdata, grunnkart og arealdekkende bilder. I sum utgjør basisdata og temadata den geografiske informasjonen i …