Temadata Innlandet

Temadata Innlandet er et samarbeid mellom regionale etater og kommuner for å gi tilgang til temadata som utgjør Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK). Prosjektet har etablert en teknisk løsning for tilgang til og nedlasting av data.

Prosjekt «Temadata Innlandet» ble etablert for å ivareta utvikling og drift av en felles temadatabase for Innlandet (Hedmark og Oppland). Målsettingen med prosjektet er å gjøre temadata godt tilgjengelig for kommunale saksbehandlere og samorde dette med temadata som benyttes hos fylkesetatene. Med dette grepet vil en også ivareta at kommunene og fylkespartene oppfyller lovkravet om bruk av det offentlige kartgrunnlaget DOK i planarbeidet. Det er også en målsetting at Temadata Innlandet skal være spydspiss i utvikling av temadatatilgang og mest mulig samordnet med den nasjonale geodataportalen GeoNorge.

Skal data være i aktiv bruk hos saksbehandlere i kommunene, må data være tilgjengelige uten at kommunens GIS personell må bruke mye ressurser på å importere data og å holde de ajour. Derfor har ideen om å etablere en felles database med temadata og dertil hørende tegneregler som kommunene har direkte tilgang til, blitt lansert.

Metoden ble utprøvd et års tid i en pilotfase der man etablerte en PostGIS base for temadata. Denne basen har blitt automatisk lasta med temadata fra innlandsGIS, og kommuner med begge GIS-plattformleverandører har vært med. Erfaringene så langt er veldig gode.

De oppgaver man ser for seg at en slik felles database skal løse, vil i noen grad kunne oppfylles gjennom løsninger som etableres av Kartverket nasjonalt igjennom portalen GeoNorge, men man er kommet til at det er mer operasjonelt å også ha en fylkesbase som miljøene i fylket administrerer og kan påvirke innholdet av. Det er imidlertid fra både GeoNorge og partene i Hedmark og Oppland en klar målsetting om å utnytte hverandre til å effektivisere og rasjonalisere driften.

Begge GIS leverandører til kommunal sektor har/er i ferd med å utvikle tilsvarende enkle analysefunksjoner for saksbehandlere, og med det på plass vil kommunale saksbehandlere ha tilnærmet like god funksjonalitet som man har i InnlandsGIS