Et samarbeid om temadatasett for kommuner og regionale parter i Innlandet

Arealplaner

Gjennom Norge Digitalt samarbeidet i Innlandet samles det inn arealplaner fra alle kommuner som deretter gjøres tilgjengelig for InnlandsGIS.

For vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplanforslag (oppstart og høring) gjøres dette ved geosynkronisering. Geosynkronisering er en nasjonal standard for synkronisering av geografisk …

Hva er Temadata Innlandet – samarbeidet?

Temadata er grunnleggende datasett som er viktige for å løse samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning. Basisdata kan beskrives som primærdata, grunnkart og arealdekkende bilder. I sum utgjør basisdata og temadata den geografiske informasjonen i …

WMS for TemadataInnlandet

InnlandsGIS publiserer en WMS med de åpne temadatasettene.

Vi publiserer denne med tegneregler slik de er satt opp i InnlandsGIS-løsningen og TemadataInnlandet.

TjenesteURL:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?

GetCapabilities.xml:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Innholdet i tjenesten forsøkes holdes stabilt over tid, med hensyn på navning av tjenester,

Personvernerklæring for InnlandsGIS

Behandlingsansvarlige i InnlandsGIS

InnlandsGIS er et samarbeid mellom flere offentlige etater om et geografisk innsynsverktøy. Hensikten er å bedre løse partenes faglige oppgaver gjennom å gjøre tilgang til digitale kartdata enklere.

Datasettene som formidles er offentlige datasett, enten disse er

Interessepunkter–POI i Temadata Innlandet

Bakgrunnen for POI databasen er et felles behov blant partene i Temadata Innlandet for en oversikt over interessepunkter (POI) i Innlandet. Det er derfor opprettet en felles base med felles forvaltning av POI’er i Innlandet.

Det er lagt opp til …

InnlandsGIS – releaselogg

DatoNyhetLenke
13/10-2020Programvareoppdateringer på InnlandsGIS-servere  https://portal.innlandsgis.no/2020/10/13-10-programvareoppdateringer-pa-innlandsgis-servere/
25/3-2020Nytt verktøy: Vis vedtatte reguleringsplaner i en periode  https://portal.innlandsgis.no/2020/03/25-3-nytt-verktoy-vis-vedtatte-reguleringsplaner-i-en-periode/
10/2-2020Datasettet flomveier har endret navn til dreneringslinjer  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/10-2-datasettet-flomveier-har-endret-navn-til-dreneringslinjer/
4/2-2020Gjennomført programvareoppdatering  https://portal.innlandsgis.no/2020/02/4-2-20-gjennomfort-programvareoppdatering/
25/11-2019Endringer i datasett under