Hva er Temadata Innlandet – samarbeidet?

Temadata er grunnleggende datasett som er viktige for å løse samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning. Basisdata kan beskrives som primærdata, grunnkart og arealdekkende bilder. I sum utgjør basisdata og temadata den geografiske informasjonen i Norge Digitalt.

Temadata Innlandet er et offentlig samarbeid om temadata som er en del av Norge Digitalt – samarbeidet. Deltakerne i prosjektet er offentlige parter i Innlandet:

  • Statens Kartverk region Innlandet
  • Kommunene i Innlandet
  • Fylkesmannen i Innlandet
  • Vegvesenet region øst
  • Innlandet fylkeskommune

Partene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om å bidra inn i samarbeidet.

InnlandsGIS-samarbeidet inngår i Temadata Innlandet som et integrert samarbeid på vegne av de regionale partene.

Mål og resultater

Hovedmålet for samarbeidet er at kommuner og regionale offentlige parter i Innlandet skal ha relevante geodata med god kvalitet tilgjengelig som kunnskapsgrunnlag.

Du kan lese flere viktige mål og satsingsområder i Geodataplanen for Innlandet fylke.

Gjennom samarbeidet oppnår vi at kommunenes behov for kunnskapsgrunnlag i form av geodata skaffes til veie og gjøres tilgjengelig på en felles postgis-server. Hvilke datasett som tilrettelegges på denne måten, er opp til kommunene selv, men dette gjøres som en del av Norge Digitalt-satsingen «Det offentlige kartgrunnlaget» (DOK).

Kunnskapsgrunnlaget for de regionale partene gjøres tilgjengelig gjennom InnlandsGIS-løsningen.

For å lese mer om Norge Digitalt-arbeidet i Innlandet, kan man gjøre dette på Kartverkets sider.