31/1: Nytt datasett: Ustabile fjellparti med virkningsområder

Dette datasettet: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/store-fjellskred/17149f79-1289-4e3c-b964-94113eeb14c8 er nå lagt inn i Temadata Innlandet, og vises i InnlandsGIS.

I første omgang er følgende lagt inn i databasen: «Faresoner for utløpsområder og flodbølger, samt potensielle oppdemmingsområder og nedstrøms flom som følge av dambrudd der dette …

Interessepunkter–POI i Temadata Innlandet

Bakgrunnen for POI databasen er et felles behov blant partene i Temadata Innlandet for en oversikt over interessepunkter (POI) i Innlandet. Det er derfor opprettet en felles base med felles forvaltning av POI’er i Innlandet.

Det er lagt opp til …

Hva er Temadata Innlandet – samarbeidet?

Temadata er grunnleggende datasett som er viktige for å løse samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning. Basisdata kan beskrives som primærdata, grunnkart og arealdekkende bilder. I sum utgjør basisdata og temadata den geografiske informasjonen i …

WMS for TemadataInnlandet

InnlandsGIS publiserer en WMS med de åpne temadatasettene.

Vi publiserer denne med tegneregler slik de er satt opp i InnlandsGIS-løsningen og TemadataInnlandet.

TjenesteURL:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?

GetCapabilities.xml:

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/WMS_TemadataInnlandet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Innholdet i tjenesten forsøkes holdes stabilt over tid, med hensyn på navning av tjenester,