Personvernerklæring for InnlandsGIS

Behandlingsansvarlige i InnlandsGIS

InnlandsGIS er et samarbeid mellom flere offentlige etater om et geografisk innsynsverktøy. Hensikten er å bedre løse partenes faglige oppgaver gjennom å gjøre tilgang til digitale kartdata enklere.

Datasettene som formidles er offentlige datasett, enten disse er produsert i samarbeidet eller hentet inn fra dataeiere. Enkelte datasett krever spesiell skjerming og utløser behov for å kontrollere hvem som har tilgang til disse.

Behandlingsansvarlige i InnlandsGIS-samarbeidet er:

 • Partene i InnlandsGIS, representert ved øremerkede GIS-ansvarlige i det praktiske arbeidet:
  • Statsforvalteren i Innlandet
  • Innlandet fylkeskommune
  • Vegvesenet region Øst
  • Kartverket Hamar
 • For IKT-infrastruktur etter gjeldende driftsavtale for InnlandsGIS og TemadataInnlandet:
  • Hedmarken IKT

Formål med behandling av personopplysninger

Innsamling og behandling av personopplysninger skjer utelukkende for å styre tilgang til InnlandsGIS- og TemadataInnlandets datasett og tilgang til Matrikkelopplysninger. Dette omfatter følgende opplysninger og bruksområde:

 • Navn og epost: For bruk til autorisering til datakilder med skjermet innhold, slik som InnlandsGIS, som formidler eiendomsinformasjon fra Matrikkelen.

Det gis IKKE ekstern tilgang til persondata som samles inn.

Rettslig grunnlag

Matrikkeldata reguleres i Tinglysingsloven og Matrikkelloven:

https://lovdata.no/lov/1935-06-07-2 for Tinglysing.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101 for Matrikkelloven.

Hvilke personopplysninger som behandles

InnlandsGIS/TemadataInnlandet bruker navn og epostinformasjon kun i den grad dette er nødvendig for å autorisere pålogging til løsningen.

Dette innhentes:

 • Fra alminnelig kommunikasjon via epost og brev: navn og epostadresse.
 • Fra skjema for tilgangssøknader: navn, epost og en begrunnelse for tilgangssøknaden.

Dine rettigheter

Personopplysninger om deg er dine egne, og personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for at du skal kunne verne om disse opplysningene dine.

 • Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi har om deg
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende
 • I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv
 • I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller du kan protestere mot at vi behandler opplysninger om deg.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.

Ta kontakt med drift@innlandsgis.no om du ønsker mer informasjon. Du kan også lese mer om dine rettigheter på nettsiden til Datatilsynet.